0
Algemene voorwaarden RememberMe.nl - FFOT

Algemene voorwaarden RememberMe.nl - FFOT

Algemene voorwaarden Funeral Fair on Tour RememberMe.nl

1. Definities

In het kader van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

- organisator: de organisator van de beurs, zijnde RememberMe.nl, gevestigd te (3034 XM) Rotterdam aan de Rusthoflaan 60, ingeschreven onder nummer 63901064) bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 

- exposant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die heeft verklaard deel te willen nemen aan de beurs georganiseerd door de organisator en die door de organisator wordt aanvaard om als exposant deel te nemen aan deze beurs.

- inschrijving: het besluit van de organisator om de exposant op door hem georganiseerde beurs toe te laten volgend op de aanmelding van de exposant aan deze beurs te willen deelnemen.

2. Toepassingsgebied van deze Algemene Voorwaarden 

Deze Algemene Voorwaarden beheersen alle (pré)contractuele verplichtingen tussen de organisator en de exposant met betrekking tot de aanmelding door de kandidaat-exposant, zijn behandeling door de organisator en, indien van toepassing, de aanvaarding van de exposant en de deelname aan de beurs door de exposant. De exposant doet uitdrukkelijk afstand van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden of van eventuele branchevoorwaarden, ook indien deze van een latere datum zijn dan deze Algemene Voorwaarden. De exposant verklaart uitdrukkelijk dat iedere (pré)contractuele relatie ontstaan tussen hem en de organisator in verband met de beurs beheerst zal worden door deze Algemene Voorwaarden.

3. Toelating, aanmelding en inschrijving 

Aan de beurs georganiseerd door de organisator zal slechts als exposant kunnen worden deelgenomen door fabrikanten en producenten, of hun vertegenwoordigers of detailhandelaars die bevoegd zijn in Nederland (en België) hun onderneming uit te oefenen.

Alle aanmeldingen afkomstig van verschillende exposanten zullen worden onderworpen aan een selectie door de organisator. De organisator behoudt zich het recht voor elke inschrijving van een kandidaat-exposant te weigeren, zonder dat deze beslissing gemotiveerd hoeft te zijn. Een dergelijke weigering kan de organisator tot niets anders verplichten dan de terugbetaling van eventuele reeds door de kandidaat-exposant gedane betalingen. Een dergelijke terugbetaling zal uitsluitend plaatsvinden nadat de eventuele schulden van de kandidaat-exposant jegens de organisator zijn betaald c.q. verrekend. Door de aanvaarding van de kandidaat-exposant door de organisator zijn de kosten verbonden aan de deelname door de exposant verschuldigd en is het te betalen voorschot opeisbaar, zelfs indien de exposant later zijn deelname om welke reden dan ook annuleert, of indien de exposant besluit om de oppervlakte die hij aanvankelijk had aangevraagd te beperken.

De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden, welke buiten zijn toedoen zijn ontstaan (overmacht in de ruimste zin van het woord) de in de uitnodiging tot deelname genoemde data en tijden van de beurs te wijzigen ofwel de beurs geen doorgang te doen vinden, zonder dat in die gevallen exposanten, onverschillig of hen reeds presentatieruimte mocht zijn toegewezen, aanspraken kunnen doen gelden tegen de organisator op vergoeding van enigerlei schade, in welke vorm of uit welke oorzaak deze ook mocht zijn ontstaan. Wijzigingen van data en tijden geven de exposanten niet het recht hun inschrijving te annuleren.

4. Prijs, betalingsvoorwaarden 

De prijs c.q. tarieven voor de presentatieruimtes en de huur van de stand worden bepaald door de organisator, opgenomen in de uitnodiging tot deelname aan de beurs en het daaraan verbonden overzicht van de prijzen. In de huur is begrepen: standaard statafels in de presentatieruimte. Bij inschrijving door de organisator van de aanmelding van de exposant, is het volledige bedrag van de inschrijfsom door de exposant aan de organisator verschuldigd.

5. Betaling en incassokosten 

  1. Betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum, op een door Organisator aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Organisator aangegeven. Organisator is gerechtigd om periodiek te factureren.
  2. Indien de exposant in gebreke blijft in de tijdige betaling van factuur, dan is de exposant van rechtswege in verzuim. De exposant is alsdan de wettelijke rente en handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de exposant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigd bedrag.
  3. Organisator heeft het recht de door exposant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  4. Organisator kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Exposant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Organisator kan volledig aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
  5. De Exposant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Organisator verschuldigde.
  6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Exposant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 
  7. Indien de Exposant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Exposant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% met een minimum van EUR 65,00. Indien Organisator echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijke gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Exposant worden verhaald. De Exposant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Daarnaast komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer, een en ander volgens de Wet normering buitengerechtelijke kosten. In geval van staking van de onderneming, faillissement of surséance van betaling van de klant zullen de verplichtingen van de afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

6. Toewijzing van de presentatieruimte

De presentatieruimte van de exposant wordt door de organisator toegewezen. De organisator bepaalt voor elke exposant plaats en afmeting van de presentatieruimte die wordt toegewezen.

Indien eenzelfde beurs reeds eerder plaatsvond, zal aan de exposanten van deze eerdere editie van de beurs voor zover redelijkerwijs mogelijk, en voor zover de nieuwe aanmelding van de kandidaat-exposant gebeurt binnen de twee maanden volgend op de opening van de nieuwe inschrijvingen, voorrang gegeven worden bij de toewijzing der presentatieruimtes.

De organisator behoudt zich het recht voor om het grondplan van de beurs aan te passen en bijgevolg de indeling van de presentatieruimtes te veranderen indien nuttig of nodig, zonder dat de exposant recht kan doen gelden op vergoeding van schade, in welke vorm of uit welke oorzaak die ook mocht worden geleden. Het grondplan van de beurs wordt slechts ter informatie aan de exposant gegeven door de organisator die daarvoor in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld.

7. Annulering en Verhindering

Een inschrijving kan niet eenzijdig door de exposant worden ingetrokken, dan wel gewijzigd. Annuleringen door exposanten kunnen uitsluitend door middel van een aangetekende brief aan de organisator meegedeeld worden en met inachtneming van de voorschriften van deze Algemene Voorwaarden. De exposant die zijn inschrijving annuleert negentig dagen of meer vóór de openingsdatum van de beurs, zal aan de organisator een vergoeding verschuldigd zijn van 20% van de totale inschrijfsom, zijnde het niet terugvorderbare voorschot. Bij annulering binnen de negentig dagen vóór de openingsdatum van de beurs moet de exposant de volledige inschrijfsom en alle andere facturen betalen aan de organisator als vergoeding. Deze vergoeding is onherroepelijk en volledig onafhankelijk van de reden voor annulering vanwege de exposant. De exposant gaat uitdrukkelijk akkoord dat, indien hij de presentatieruimte niet daadwerkelijk inneemt, de organisator gemachtigd is de presentatieruimte van deze exposant aan een andere exposant toe te wijzen of op de aan deze exposant toegewezen presentatieruimte melding aan te brengen: “deze presentatieruimte was voorbehouden aan (naam van de exposant).”

8. Inrichting van de presentatieruimte en veiligheid

De organisator behoudt zich het recht voor om op enig moment de installaties die de algemene inrichting van de beurs, de naburige exposanten of het publiek zouden schaden of hinderen, weg te halen of te wijzigen of daartoe opdracht te geven.

De exposant dient direct uitvoering te geven aan de opdracht tot wijziging van presentatieruimte door de organisator. De exposant zal geen materiaal en/of constructies aanbrengen die ontplofbaar of ontvlambaar zijn of die de bezoekers kunnen hinderen. De exposanten zijn als enigen verantwoordelijk voor elk ongeval dat zich kan voordoen naar aanleiding van demonstraties of ingevolge het materieel dat ze tentoonstellen of gebruiken, zonder dat de organisator daarvoor aansprakelijkheid aanvaardt. De exposanten zijn, onverminderd de door de organisator in het kader van de verhuur van presentatieruimtes te verlenen diensten, verantwoordelijk voor het onderhoud van hun presentatieruimtes.

Het is de exposanten niet toegestaan de opgestelde standaard beursmaterialen te beschadigen of te vervreemden. Vastgestelde schade, waarvan alleen de organisator de hoogte van het schadebedrag kan vaststellen, wordt op de exposant verhaald.

9. Verzekering

De exposant is aansprakelijk voor alle schade van welke aard ook, die veroorzaakt zou worden door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel, personen die op welke wijze ook voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn en houders van door hem verstrekte deelnemerskaarten en/of doorlopende toegangsbewijzen, en hij is verplicht de organisator te vrijwaren voor alle aanspraken, die anderen in verband met een en ander tegen de organisator zouden kunnen doen gelden.

De exposant doet uitdrukkelijk afstand van elke aansprakelijkheid die hij zou kunnen geldend maken jegens de organisator of de eigenaar of de gebruiker van het beurscomplex, alsmede jegens de deelnemers aan de beurs, met inbegrip van de bestuurders, feitelijk leidinggevende, aandeelhouders, commissarissen en personeel.

10. Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen de organisator en de exposant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Breda, onverminderd het recht van de organisator om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Hierbij komen de totale kosten ten laste van de exposant.

11. Slotbepaling

In situaties waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is alleen de organisator bevoegd passende maatregelen te nemen zonder dat de exposant recht kan doen gelden op vergoeding van schade, in welke vorm of uit welke oorzaak die ook mocht worden geleden.

RememberMe.nl, Rusthoflaan 60, 3034 XM Rotterdam, www.rememberme.nl, info@rememberme.nl, 010-8209753

RememberMe

Voor een afscheid met een gekleurd randje